Webmasters

Hướng dẫn cài WordPress và phục hồi website cũ trên EasyEngine V4

Với EasyEngine việc thêm domain và cài wordpress cực nhanh và dễ dàng, chỉ bằng 1 dòng lệnh.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt EasyEngine và WordPress

1. Thêm domain và cài WordPress trên EasyEngine

Để thêm domain vào và tự động cài website WordPress mới, bạn có những dòng lệnh như sau:

#Thêm domain và cài 1 wordpress
ee site create domain.com --type=wp
#Thêm domain và cài 1 wordpress tùy chỉnh data, phiên bản php
ee site create domain.com --type=wp --php=7.3 --dbname=halazy --dbuser=halazy

Trong đó:

  • –php=7.3 là phiên bản php bạn muốn dùng
  • –dbname=halazy và dbuser=halazy là name và user cho database

Sau khi gõ lệnh EasyEngine sẽ tiến hành cài đặt, sau khi cài đặt xong sẽ có thông tin đầy đủ cho website của bạn. Nếu muốn xem lại thông tin wordpress bạn dùng lệnh

ee site info domain.com

Tự cấu hình mật khẩu và username:

ee site delete domain.com --type=wp --admin-user=admin --admin-pass=1234 [email protected]

Để xóa domain và wordpress bạn dùng lệnh:

ee site delete domain.com

2. Phục hồi wordpress cũ

Bạn tiến hành upload database cũ và code website cũ lên vps (bạn chỉ cần copy thư mục wp-content là được). Thư mục chứa là /opt/easyengine/sites/domain.com/app/htdocs.

Truy cập vào thư mục chứa dữ liệu của domain

ee shell domain.com --user=root

Tiến hành xóa database đã tạo sẵn:

wp db reset --allow-root

Import database đã tải lên

wp db import data.sql --allow-root

Thoát khỏi thư mục website exit

Để tránh tình trạng bị hỏi thông tin FTP khi cài hoặc cập nhật gì đó trên WordPress thì bạn phải phân quyền lại để đảm bảo các tập tin và thư mục của website vừa chuyển về thuộc sở hữu của user www-data và group www-data

chown -R www-data:www-data /opt/easyengine/sites/domain.com/app/htdocs

Cuối cùng bạn chỉ cần cài đặt Let’s Encrypt cho wordpress

ee site update domain.com --ssl=le

Tạo 1 cron job gia hạn chứng chỉ ssl

ee cron create host --command='/usr/local/bin/ee site ssl-renew --all' --schedule='@weekly'

Vậy là xong, bạn vừa chuyển xong một website WordPress về máy chủ sử dụng EasyEngine rồi đó.

Chúc bạn thành công!

Post Comment