VPS Tutorial

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại:

hostname

Đổi sang hostname mới là hamew.com

hostname "hamew.com"

Chỉnh sửa /etc/sysconfig/network

nano /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=hamew.com

Chỉnh sửa file host:nano /etc/hosts (Thay đổi block cuối)

127.0.0.1 hamew.com
::1       hamew.com
ip vps hamew.com halazy

Khởi động lại server và check kết quả:

reboot
hostname

Thực hiện trên Ubuntu

Kiểm tra hostname hiện tại:

hostname

Đổi sang hostname mới là hamew.com

hostname "hamew.com"

Chỉnh sửa file hostname:

nano /etc/hostname

Chỉnh sửa file host(như CentOS):

nano /etc/hosts

Thực hiện trên VPS Google Cloud

Đổi sang hostname mới:

hostname "hamew.com"
curl "http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/hostname" \
-H "Metadata-Flavor: Google"

Tạo cron job

sudo env EDITOR=nano crontab -e

Rồi thêm đoạn sau vào

@reboot hostname $(curl "http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/hostname" \
-H "Metadata-Flavor: Google")

Khởi động lại server và check kết quả:

reboot
hostname

Post Comment