Webmasters

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader trên EasyEngine V4

Sử dụng EasyEngine v4 thì mỗi trang web sẽ có cấu hình riêng biệt. Nó sử dụng docker rất nhiều, nếu bạn muốn thêm một số mô-đun hoặc tiện ích mở rộng, bạn cần biết cách docker hoạt động trước.

ionCube Loader là thư viện PHP dùng với những file được mã hóa bởi phần mềm ionCube Encoder. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ionCube trên server cài đặt EasyEngine

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader trên EasyEngine V4

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:

uname -a

Tải về ionCube PHP Loader

# Với hệ thống 64bit x86_64
cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

# Với hệ thống 32bit i386
cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

Đăng nhập vào Website của bạn:

ee shell yoursite.com --user=root

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại bằng lệnh php -v

PHP 7.2.12 (cli) (built: Nov 16 2018 03:34:25) ( NTS )Copyright (c) 1997-2018 The PHP GroupZend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies    with Zend OPcache v7.2.12, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Copy phiên bản ionCube Loader vào thư mục website

cp ioncube_loader_lin_7.2.so /opt/easyengine/sites/yoursite.com/app/htdocs

Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

php -i | grep enxtension_dir
extension_dir => /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718 => /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718

Copy phiên bản ionCube Loader vào thư mục mở rộng:

cp ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718

Thêm file .ini mới cho Trình tải PHP ionCube bên trong thư mục cấu hình mở rộng.

php -i | grep additional

Hiện thông tin sau là thành công:

Scan this dir for additional .ini files => /usr/local/etc/php/conf.d

Tạo file .ini cho thư mục này

echo 'zend_extension=ioncube_loader_lin_7.2.so' > /usr/local/etc/php/conf.d/00-ioncube-loader.ini

Sử dụng lệnh php -v để kiểm tra bạn sẽ thấy thêm một dòng ionCube PHP Loader xuất hiện bên dưới.

Cuối cùng bạn restart lại website

ee site restart yoursite.com --php

Chúc bạn thành công!

Post Comment